Karta Rabatowa

   

  W ramach Programu Rabatowego Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi, przez cały okres jego uczestnictwa w Programie, nie dłużej niż przez okres obowiązywania Programu prawa do otrzymywania zniżek/rabatów przy zakupie towaru lub usług do danego Pojazdu, w każdym z oddziałów firmy Ultima sp. z o.o.

  Regulamin programu Karty Rabatowej

  Niniejszy Regulamin obowiązujący od dnia 01.01.2021r. określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Rabatowej wystawionej przez firmę Ultima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ulicy Fałata 1.

  Karta Rabatowa daje prawo do otrzymywania upustów przy zakupie towaru lub usługi do danego samochodu, w każdym z oddziałów firmy Ultima Sp. z o.o.
  Warunkiem otrzymania Karty Rabatowej jest zakup nowego samochodu marki Skoda, Kia, Isuzu lub używanego samochodu z koncernu Volkswagen, koncernu Kia i Hyundai, koncernu Isuzu w firmie Ultima Sp. z o.o.

  Przyjmując Kartę Rabatową Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami określonymi w Regulaminie Karty Rabatowej oraz akceptuje te postanowienia.

  I. Definicje   Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

   1. „Karta Rabatowa” – oznacza kartę przypisaną do danego Pojazdu (w formie plastikowej karty NFC).
   2. „Korzyści” – oznaczają przysługujące Uczestnikowi, zdefiniowane przez Ultima sp. z o.o. i przyznawane korzyści z tytułu posiadania Karty Rabatowej – rabaty na czynności serwisowe, części i akcesoria, a także inne korzyści określone w regulaminie. Korzyści realizowane mogą być wyłącznie w odniesieniu do Pojazdu, na który uczestnikowi została wydana Karta Rabatowa.
   3. „Organizator” – oznacza Ultima sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, adres: Fałata 1, 58-560 Jelenia Góra, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000192472, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 6112236001, REGON 230499145, Kapitał zakładowy 3 050 000,00 zł.
   4. „Pojazd” – oznacza zakupiony przez klienta nowy samochód osobowy marki Skoda, Kia, Isuzu lub używany samochód z koncernu Volkswagen, koncernu Kia i Hyundai, koncernu Isuzu w firmie Ultima Sp. z o.o.
   5. „Program” – oznacza przygotowany przez Organizatora program lojalnościowy „Karta Rabatowa”, polegający na przyznawaniu jego Uczestnikom przywilejów/rabatów/zniżek na wybrane czynności serwisowe, części i akcesoria do danego Pojazdu, którego zasady funkcjonowania zostały określone w niniejszym regulaminie.
   6. „Reklamacja” – oznacza zgłoszenie przez Uczestnika nieprawidłowości związane z Programem „Karty Rabatowej”.
   7. „Uczestnik” – oznacza klienta – osobę fizyczną, który zakupił nowy samochód  marki Skoda, Kia, Isuzu lub używany samochód z koncernu Volkswagen, koncernu Kia i Hyundai, koncernu Isuzu w firmie Ultima Sp. z o.o. przystępując tym samym do Programu „Karty Rabatowej”.  

   II. Postanowienia ogólne    1. Program jest skierowany do Uczestników i prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Ultima Sp. z o.o.
    2. Uczestnictwo w programie jest dla Uczestników bezpłatne.
    3. Karta Rabatowa jest przypisana do danego nr VIN pojazdu.
    4. Program uruchomiony jest na czas nieokreślony.
    5. Karta Rabatowa nie jest kartą płatniczą, kartą kredytową ani też kartą bankomatową.
    6. Organizator zastrzega sobie wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O zmianach w treści regulaminu Uczestnik zostanie powiadomiony z czternastodniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie e-maila na adres podany przy odbiorze Karty Rabatowej.
    7. W Programie udziału nie mogę brać spółki prawa handlowego.

    III. Warunki uzyskania karty rabatowej     1. Karta Rabatowa uprawniająca do rabatu przy zakupie towaru lub usługi wydawana jest klientom, którzy spełnili warunek: Zakupili nowy Pojazd marki Skoda/Kia/Isuzu lub używany Pojazd z koncernu Volkswagen, koncernu Kia i Hyundai, koncernu Isuzu w firmie Ultima Sp. z o.o. w Jeleniej Górze lub/i w Zgorzelcu.

      

     IV. Zasady korzystania z Karty Rabatowej      1. Karta Rabatowa przez cały okres uczestnictwa danego Uczestnika w Programie pozostaje własnością Organizatora.
      2. Karta Rabatowa jest przypisana do Pojazdu, a nie do osoby. Zniżki przysługują tylko na dany pojazd.
      3. Karta Rabatowa może być wykorzystywana przez Uczestnika lub osoby upoważnione przez niego do użytkowania Pojazdu, na który Uczestnikowi została wydana Karta Rabatowa.
      4. Uczestnik zobligowany jest do zabezpieczenia Karty Rabatowej przed zniszczeniem lub zgubieniem. W razie zniszczenia lub zgubienia Karty Rabatowej Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia się do Organizatora w celu otrzymania duplikatu Karty Rabatowej.
      5. O posiadanej Karcie Rabatowej należy poinformować pracowników Organizatora. Rabat jest naliczany po okazaniu Karty Rabatowej i przed dokonaniem zakupu.
      6. Udzielona Pieniężna kwota rabatu nie może być zamieniona na gotówkę.
      7. Uczestnik traci prawo do posługiwania się Kartą Rabatową z chwilą zbycia lub utraty Pojazdu, na który została wydana Karta Rabatowa lub zamknięcia Programu „Karta Rabatowa”.
      8. W przypadku sprzedaży Pojazdu przez Uczestnika, ten ma prawo do przekazania Karty Rabatowej wraz ze zbytym Pojazdem.
      9. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o zbyciu lub utracie Pojazdu, na który wydana została Karta Rabatowa.

      V. Korzyści wynikające z posiadania Karty Rabatowej        1. W ramach Programu Rabatowego Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi, przez cały okres jego uczestnictwa w Programie, nie dłużej niż przez okres obowiązywania Programu prawa do otrzymywania zniżek/rabatów przy zakupie towaru lub usług do danego Pojazdu, w każdym z oddziałów firmy Ultima sp. z o.o.
        2. Korzyści obejmują:
         • Przyjęcie w pierwszej kolejności samochodu do serwisu.
         • Bezpłatny przegląd pojazdu w przypadku jego odkupu przez firmę Ultima sp. z o.o.
         • Jednorazowe wykonanie usługi blacharsko-lakierniczej dla danego Pojazdu do kwoty 500 zł – bezpłatnie.
         • Przy zakupie kompletu kół/opon w firmie Ultima sp. z o.o. pierwsza wymiana bezpłatna.
         • Raz do roku sprawdzenie geometrii zawieszenia za 1 zł.
         • Raz do roku sezonowy przegląd Pojazdu za 1 zł.
         • Bezpłatna wymiana oleju silnikowego pod warunkiem jego zakupu w firmie Ultima sp. z o.o.
         • Bezpłatne mycie pojazdu po każdym przeglądzie okresowym.
         • Dodatkowy rabat w wysokości 1 000,00 zł przy wymianie samochodu na nowy w firmie Ultima sp. z o.o., rabat łączy się z aktualnymi promocjami.
         • Każdorazowy zakup części i akcesoriów do danego pojazdu objęty rabatem 5%.
         • Każdorazowy zakup usługi serwisowej do danego pojazdu objęty rabatem 5%.
         • Bezpłatny wynajem samochodu zastępczego do zlecenia naprawy danego Pojazdu.

       VI. Reklamacje        Wszelkie Reklamacje związane z programem Karty Rabatowej Uczestnik składać może drogą mailową, wysyłając ją na adres: karta.rabatowa@ultima-auto.pl, drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.ultima-auto.pl , drogą telefoniczną z wykorzystaniem numeru telefonu 75 777 07 57, bądź osobiście w siedzibie firmy, przy ulicy Fałata 1 w Jeleniej Górze.

        1. Prawidłowo sformułowana Reklamacja powinna zawierać:

         •  numer VIN Pojazdu oraz dane identyfikujące Uczestnika
         • szczegółowy opis reklamowanego zdarzenia
         • informację o miejscu zdarzenia – oddział firmy/dział
         • adres e-mail oraz numer telefonu umożliwiający kontakt Organizatora z Uczestnikiem.

        2. Organizator rozpatruje Reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.