Polityka prywatności

  Poznaj naszą Politykę prywatności, Politykę cookies, klauzule informacyjne oraz Regulamin Serwisu.

  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.ultima-auto.pl. jest ULTIMA SP. Z O.O., adres siedziby: ul. Fałata 1, 58-560 Jelenia Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000192472, NIP: 611-22-36-001, REGON: 230499145, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 3 050 000 PLN , adres poczty elektronicznej: dzialhandlowy@ultima-auto.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą. Inspektorem Ochrony Danych w ULTIMA SP. Z O.O. jest Michał Nędzi, adres poczty elektronicznej: iodultima@ultima-auto.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz dla celów marketingowych. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgód zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r..
  Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r..
  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  Podane przez Państwa dane mogą być udostępnione naszym partnerom czyli formą, z którymi współpracujemy w ramach wspólnego świadczenia usług oraz sprzedaży produktów nalezą do nich między innymi importerzy samochodów, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe.

  Państwa dane mogą również być udostępnione naszym podwykonawcą, którzy przetwarzają Państwa dane na nasze zlecenie np. w zakresie wsparcia prawniczego, informatycznego, marketingowego, likwidacji szkód oraz innych usług.

  Państwa dane mogą również być przekazywane do państwa trzeciego z zapewnieniem wymogów, że państwo trzecie daje gwarancje ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej takie, jakie obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz gdy zostaną spełnione warunki określone w art. 46 i 49 RODO.

  CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
  2. celów marketingowych (Newsletter)
  Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres,
  3. Adres e-mail,
  4. Numer telefonu,
  Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

  Ponad to Państwa dane osobowe w ramach korzystania z usług Ultima Sp. z o.o. będą przetwarzane w celu/celach:

  1. marketingowych i promocyjnych na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  2. zawarcia umowy oraz wykonania umów na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. informowania o akcjach serwisowych, koniecznych naprawach i serwisach ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
  5. analitycznych, lepszego doboru  usług  do  potrzeb  naszych  klientów, ogólnej optymalizacji  naszych  produktów,  optymalizacji  procesów  obsługi, budowania  wiedzy o  naszych  klientach,  analizy  finansowej  naszej  spółki  będącego realizacji naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6. archiwalnych (dowodowych)  będących  realizacją naszego  prawnie uzasadnionego   interesu   zabezpieczenia   informacji   na wypadek   prawnej potrzeby wykazania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  7. ewentualnego ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  8. badania satysfakcji  klientów  będącego  realizacją naszego  prawnie uzasadnionego   interesu  określania jakości   naszej   obsługi   oraz   poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
  Zgodnie z art. 6. pkt 1 lit. a), b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r.. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2, ppkt 2).

  PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: dzialhandlowy@ultima-auto.pl

  PLIKI “COOKIES”
  Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  1. sesyjne
  2. stałe
  3. analityczne
  4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
  Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

   Mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii;
  2. sprostowania, poprawienia swoich danych;
  3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  Masz pytania? Zadzwoń!
  +48 75 777 07 57